RSPG สถานีบูรพา : เกี่ยวกับเราเพรียงหิน

คณะผู้จัดทำ

OUR TEAM

ฐานข้อมูลเพรียงหินในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย

...
ผศ.ดร.วรนพ สุขภารังษี
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

หัวหน้าโครงการย่อย

...
นายกิตติพงษ์ เอมจัด
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ทีมงาน

การติดต่อ
Email : woranop@buu.ac.th

ผศ.ดร.วรนพ สุขภารังษี
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130