RSPG สถานีบูรพา - เพรียงหิน
โครงการ

ฐานข้อมูลเพรียงหินในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย


จำนวนสัตว์กลุ่มเพรียงหินที่พบ

12 ชนิด


ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2564-2566