RSPG-สถานีบูรพา

ทรัพยากรชีวภาพ
ของสัตว์กลุ่มเพรียงหิน

ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของสัตว์กลุ่มเพรียงหิน ในภาคตะวันออก
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของสัตว์กลุ่มเพรียงหิน ที่พบใน
ภาคตะวันออกให้กับบุคคลที่สนใจได้ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเพื่อการศึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง

บทความ


ที่เกี่ยวข้องกับเพรียงหิน


Gallery

รายละเอียด ความแตกต่างของลักษณะเพรียงหินที่พบในประเทศไทย

ค้นหา

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ชื่อท้องถิ่น


ฐานทรัพยากร
ชีวภาพ

เฉพาะสัตว์กลุ่มเพรียงหิน

การกระจาย
ของสัตว์กลุ่มเพรียงหิน

บริเวณที่พบสัตว์กลุ่มเพรียงหินในการสำรวจ